Home > Photoshop > Thiết Kế Hành Tinh Trái Đất từ Quả Trứng

Thiết Kế Hành Tinh Trái Đất từ Quả Trứng

Skating in clouds. Magic scene. free wallpaper, Earth Day, Green Planet, Moon, photoshop, white clouds, fantasy. psd file, cosmos, cosm classic monogram.

 • Tạo một document mới có kích thước 1200 * 900 px.
 • Gắn hiệu ứng Gradient Overlay lên background layer.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Sử dụng cài đặt sau đây:

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Merge background layer với một layer trống mới và gắn Noise Filter. Filter>> Noise Add Noise.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Sao chép layer đã tạo ra. Gắn Free Transformation cho nó và Perspective Transformation cho Edge ở Bottom.
 • Load vùng chọn lên Edge ở phía trên cùng và gắn Gaussian Blur filter (khoảng 3-5%).

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Chèn hình ảnh Bokeh.
 • Làm cho nó thành Đen & Trắng. Image > Adjustments > Black & White > Maximum Black.
 • Vào Image > Adjustments > Levels. Di chuyển các Marker giống như ví dụ bên dưới.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Bạn sẽ có một cái gì đó như thế này:

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn Overlay Blending Mode và Opacity 30%.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Chèn hình ảnh thủy tinh.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn Free Transformation theo chiều dọc và Warp Free Transformation cho các điểm ở phía trên cùng bên trái và bên phải.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Bây giờ, chúng ta có hình dạng quả trứng.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Load vùng chọn cho quả trứng.
 • Tạo một layer mới bên dưới quả trứng thủy tinh, tô màu vùng chọn bằng bất cứ màu nào. Điều chỉnh Fill = 0%.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn hiệu ứng Outer Glow cho hình dạng đã tạo ra.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Chèn hình ảnh lòng đỏ vào. Load vùng chọn cho nó.
 • Select > Modify > Contract (10)
 • Select > Modify > Feature (3).
 • Cắt vùng lựa chọn ra và paste nó vào trong một layer mới.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn hiệu ứng Gradient Overlay cho Lòng đỏ.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Sử dụng các cài đặt sau:

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn Darken Blending Mode cho Edge của lòng đỏ.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Vẽ một điểm nhỏ màu trắng và gắn hiệu ứng Outer Glow vào đó.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Load vùng chọn cho phần trên cùng của quả trứng, thiết lập Fill 0%.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn Radial Gradient cho hình đã chọn.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Chèn hình ảnh trái đất.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Tăng độ tương phản và chọn các mức độ cài đặt.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Chọn các vùng màu lam đậm và xóa chúng.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn Free và Warp transformation cho trái đất giống như trong ví dụ với quả cầu thủy tinh.
 • Chọn Screen Blending Mode cho layer này.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Sao chép nó và gắn Soft Light Blending Mode cho layer vừa sao chép.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Sao chép layer Map một lần nữa và thiết lập Fill = 0%, gắn hiệu ứng Bevel và Emboss layer style.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Chèn phía bên kia của bản đồ bên dưới lòng đỏ và đằng trước bản đồ, cắt các vùng không cần thiết.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn Multiply Blending mode cho layer này và Opacity là 10%.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Sao chép toàn bộ layer quả trứng thủy tinh và Merge chúng lại.
 • Sao chép quả trứng đã tạo ra. Layer thứ hai mà chúng ta sẽ sử dụng để tạo Shade.
 • Gắn Flip Vertical Transformation cho layer đầu tiên.
 • Di chuyển nó xuống một chút, thiết lập Opacity 65%.
 • Thêm layer mask. Tô màu phần bottom của layer mask bằng màu đen và linear gradient màu trắng.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn Distort transformation cho layer copy hình quả trứng thủy tinh thứ hai, giống như trong hình chụp màn hình.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Gắn Multiply Blending Mode.
 • Gắn Gaussian Blur filter có kích thước khoảng 3%, thêm layer mask và tô màu nó bằng màu đen và linear gradient màu trắng.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.
  • Chèn hình vỏ trứng.
  • Tăng độ tương phản, Image> Adjustments> Auto Contrast.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

  • Load vùng chọn cho vùng background và loại bỏ nó.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

  • Di chuyển và xoay vỏ trứng giống như hình ảnh bên dưới.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

  • Chèn hình quả trứng thủy tinh vào trong một layer mới và xoay nó.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

  • Đặt nó bên trên hình vỏ quả trứng ban đầu.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

  • Load vùng chọn cho vỏ quả trứng.
  • Select > Inverse. Loại bỏ vùng bên ngoài đã chọn.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

  • Sao chép hình vỏ trứng.
  • Đặt hình ảnh sao chép bên trên layer quả trứng thủy tinh.
  • Làm cho nó trở thành Đen & Trắng (đen tối đa) và chỉnh sửa các leve, di chuyển các marker màu đen – trắng và chính giữa. Xem hình ảnh bên dưới.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

  • Xóa vùng bên trái bằng cách sử dụng Brush mềm, lớn.

  Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Gắn Screen Blending Mode cho layer này.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Sao chép một hình vỏ trứng đã chọn.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Vẽ một chấm trắng bằng cách sử dụng một Brush mềm mại, lớn.
 • Gắn Soft Light Blending Mode cho nó.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Tạo hiệu ứng Shade bằng cách tương tự như trong ví dụ với shade quả trứng thủy tinh.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Sao chép toàn bộ layer thấy được của vỏ quả trứng, merge chúng lại, gắn Vertical Flip Transformation, và di chuyển xuống.
 • Thêm layer mask, tô màu phần Bottom bằng màu đen và Gradient màu trắng.
 • Điều chỉnh Opacity xuống khoảng 65%.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Sử dụng các bước trước để tạo ra phần thứ hai của vỏ quả trứng.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Xóa phần bên phải bằng cách sử dụng một Brush mềm, lớn.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Tạo shade của vỏ trứng.

Egg Planet. Fantastic globe photo manipulation.. Gold, tevture, wallpaper, vintage style, classic monogram.

 • Thêm sự phản chiếu.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

 • Tạo một layer mới. Tô màu nó bằng màu đen & một Radial Gradient trong suốt.
 • Gắn Multiply Blending Mode và Opacity 20%.

Egg, planet, yolk, glass, transparent, eggshell, egg shell, map, globe, mother earth, egg-earth,

Và đây là kết quả!

Skating in clouds. Magic scene. free wallpaper, Earth Day, Green Planet, Moon, photoshop, white clouds, fantasy. psd file, cosmos, cosm classic monogram.

Dịch và biên tập từ: Alfoart

Xem bài viết gốc

Advertisements
Categories: Photoshop
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: